Poučení o právech spotřebitele

Ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „NOZ“) (dále jen jako „Poučení“) sdělené a adresované všem potencionálním zákazníkům, kteří jsou v postavení spotřebitele podle § 419 NOZ, jehož jednání s podnikatelem směřuje k uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava (servis) vybraných výrobků značky SONY a/nebo uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej příslušenství se zhotovitelem, resp. prodávajícím, jímž je společnost Servisní centrum s.r.o., se sídlem Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9, IČO: 64578704, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 40585, tel.: 272650240, www.sony-servis.cz, info@sony-servis.cz (dále také „podnikatel“).

Společnost Servisní centrum s.r.o. je oficiálním autorizovaným servisním partnerem společnosti Sony Europe B.V. a působí na trhu spotřební elektroniky a servisu výrobků Sony.

Cena smlouvy o dílo (dále také „cena služby“) nebo kupní cena zboží odpovídá ceně uvedené v platném ceníku služeb a v platném ceníku zboží. Cena služby a kupní cena zboží vždy obsahuje zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty a ostatní daně a poplatky vyjma nákladů na dodání zboží kupujícímu a nákladů spojených s odesláním opraveného výrobku objednateli, resp. odesílateli na jím určenou adresu. Pokud výši těchto nákladů nelze stanovit předem, je společnost Servisní centrum s.r.o. oprávněna tyto náklady účtovat dodatečně dle ustanovení § 1811 odst. 2 písm. e) NOZ.

Cenu služby nebo kupní cenu může spotřebitel platit společnosti Servisní centrum s.r.o. buď v hotovosti v provozovně společnosti na adrese: Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 – Libeň nebo bezhotovostně na bankovní účet společnosti č. ú. 2900326961 / 2010.

Společnost Servisní centrum s.r.o. plní své závazky k provedení opravy výrobků či prodeje zboží v místě a na adrese provozovny: Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 - Libeň, kde si spotřebitel může opravený výrobek či zakoupené zboží osobně převzít v provozní době pondělí až pátek od 9.00 hodin do 17.00. hodin, není-li podnikatelem, způsobem zákazníkovi veřejně dostupným, stanoveno jinak, nebo lze opravený výrobek nebo zakoupené zboží po dohodě se spotřebitelem zaslat prostřednictvím přepravní společnosti a na náklady spotřebitele na jím udanou adresu.
Společnost servisní centrum s.r.o. je povinna provést dohodnutou opravu výrobku a dodat prodané zboží spotřebiteli bez faktických a právních vad. Spotřebiteli náleží práva z vadného plnění poskytnutého společností Servisní centrum s.r.o. spočívající v opravě výrobku, která jsou upravena v § 2165 a násl. NOZ a práva upravená v § 2099 a násl. NOZ, pokud se jedná o vady prodaného zboží. Spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vad, která se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku nebo zboží. Společnost Servisní centrum s.r.o. poskytuje na jí prováděné opravy výrobků záruku za jakost v trvání tří měsíců od převzetí výrobku spotřebitelem.

Pokud se v dané lhůtě 24 měsíců, resp. 3 měsíců od převzetí opraveného výrobku či převzetí zboží vyskytne vada, má spotřebitel právo poskytnutou službu nebo zboží tzv. reklamovat, tedy uplatnit práva z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost provedené opravy či prodaného zboží. Reklamace vady může být provedena jakoukoliv formou, tedy písemně na adresu provozovny: Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9, e-mailem na adresu: info@sony-servis.cz, či telefonicky na tel. č. 272 650 240. Musí z ní však být patrné údaje o spotřebiteli, o uzavřené smlouvě, ze které spotřebitel uplatňuje reklamaci, musí být popsána vada či vady, resp. jak se projevují a musí být zvolen některý z nároků spotřebitele na odstranění vady podle ust. § 2106 a násl. NOZ. Kupující (spotřebitel) může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je doručení či zaslání vadného výrobku či zboží zpět na adresu: Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 - Libeň.

U vad výrobků reklamovaných spotřebitelem v záruční době je servisní list ke smlouvě o provedení opravy písemným potvrzením ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění. Vyžaduje-li rozhodnutí o reklamaci vad v záruční době odborné posouzení reklamované vady, postupuje společnost Servisní centrum s.r.o. podle § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění. Zjistí-li společnost Servisní centrum s.r.o. během odborného posouzení reklamované vady skutečnosti odporující záručním podmínkám prodaného výrobku nebo z jiného důvodu neshledá odpovědnost prodávajícího za vady výrobu či odpovědnost z poskytnuté záruky, bude odpovědnost za reklamovanou vadu odmítnuta. V případě, že společností Servisní centrum s.r.o. bude odpovědnost za reklamovanou vadu odmítnuta a posouzena jako vada nezáruční a spotřebitel odmítne placenou opravu výrobku, je spotřebitel povinen uhradit společnosti Servisní centrum s.r.o. náklady vynaložené v souvislosti s odborným posouzením reklamované vady, maximálně však do výše 900 Kč. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost Servisní centrum s.r.o. se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

Kromě práva spotřebitele obrátit se v případě sporu na příslušné soudy České republiky, má spotřebitel podle § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění možnost obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního vyřešení takového sporu. Informace o možnostech a postupu spotřebitele při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím České obchodní inspekce, nalezne spotřebitel na: www.coi.cz.

Byla–li smlouva o provedení opravy výrobku či kupní smlouva uzavřena za použití prostředku komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti strana nebo je-li se spotřebitelem uzavřena smlouva mimo prostory obvyklé pro podnikání společnosti Servisní centrum s.r.o. (k tomu viz i ustanovení § 1824 a § 1828 NOZ), je spotřebitel podle § 1829 a násl. NOZ oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne, jde-li o:

a) smlouvu o opravě výrobku, ode dne uzavření smlouvy,
b) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
c) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
d) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat společnost Servisní centrum s.r.o. (jméno a příjmení spotřebitele, adresa bydliště a případně telefonní číslo a e-mailová adresa spotřebitele, označení smlouvy) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinnost. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem před uplynutím čtrnácti denní lhůty, nejpozději však poslední den lhůty.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) NOZ, jestliže provedení opravy či úpravy výrobku bylo dokončeno s předcházejícím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Započala-li společnost Servisní centrum s.r.o. již s opravou či úpravou výrobku a spotřebitel následně využil svého práva na odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen uhradit společnosti Servisní centrum s.r.o. poměrnou část ceny.

Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy odeslal oznámení o odstoupení od smlouvy, zaslat nebo předat zboží, které obdržel zpět společnosti Servisní centrum s.r.o. na adresu: Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9. Spotřebitel je povinen zboží vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Spotřebitel dále odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti dle ustanovení § 1833 NOZ. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s navrácením zboží, tj. poštovné a balné.

Odstoupí – li spotřebitel řádně od smlouvy, je společnost Servisní centrum s.r.o. povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele společnost Servisní centrum s.r.o. na základě smlouvy přijala (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější společností Servisní centrum s.r.o. nabízený způsob dodání) vrátit dle ustanovení § 1832 odst. 2 NOZ. Pro vrácení plateb společnost Servisní centrum s.r.o. použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení finanční transakce, pokud výslovně spotřebitel neurčí jinak.

Kontaktní informace na Pověřence pro ochranu osobních údajů pro společnost Servisní centrum, s.r.o. IČO:64578704 (dle čl. 37 odst. 1 Nařízení GDPR)

Pan David Mynář, e-mail: david.mynar@sony-servis.cz, telefon: +420 272 650 240


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresát:
Servisní centrum s.r.o
Drahobejlova 2391/13
190 00 Praha 9, Libeň

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy uzavřené dne ………………, číslo daňového dokladu………………. jejímž předmětem bylo ……………………………………………………………………………………………………………………….. (např. provedení opravy/prodeje výrobku …. zn. SONY )


Jméno a příjmení spotřebitele………………………………………
Adresa spotřebitele…………………………………………………………
Datum …………………………..
Podpis spotřebitele …………………………………

Poučení o právech spotřebitele bylo zpracováno
společností Servisní centrum s.r.o. dne 1.1.2021

Servisní centrum s.r.o., se sídlem Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9, IČO: 64578704, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 40585, tel.: 272650240